Immigrant opinion survey 2015

Autorka reportu: Ria Zošiaková


V Immigrant opinion survey sme sa zamerali na zber dát od samotných imigrantov s cieľom porovnať ich postoje s názormi expertov – zástupcov štátnych úradov, neziskových organizácií, odborov, hospodárskych komôr a pracovných agentúr – zozbieraných v prvom kole IIS. Pod pojmom „imigranti“ pre účely tohto výskumu rozumieme ľudí, ktorí aspoň 12 mesiacov žijú na území ČR a zároveň sa oni alebo aspoň jeden z ich rodičov narodil mimo územia sučasnej ČR.

Dotazníky boli dostupné v siedmych jazykových verziách (češtine, angličtine, bulharčine, ruštine, srbčine, ukrajinčine a vietnamčine) a bolo možné ich vyplniť online i fyzicky vo vybraných neziskových organizáciách od novembra 2015 do konca marca 2016.

Druhého kola výskumu sa zúčastnilo 83 imigrantov celkom 34 rôznych národností. Najpočetnejšou skupinou respondentov sú imigranti z Ukrajiny (26,5 %), nasledovaní migrantmi z USA (8,4 %) a Ruska (6 %). Zároveň občania krajín EU celkovo z 13 členských krajín sa na vzorke opýtaných podieľajú až z 27,7 %. Jednotlivé kategórie respondentov sú zhrnuté v nasledujúcom grafe:

Klasifikácia respondentov druhého kola výskumu podľa pôvodu

Dôležitým aspektom skúmanej vzorky respondentov je ich nereprezentatívne zloženie vzhľadom k celkovej populácii cudzincov v ČR, a to ako z pohľadu národnostného zloženia, tak i dosiahnutého vzdelania, kde viac než štyri pätiny respondentov dosiahli vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolský titul. Vzorku imigrantov, ktorí sa na výskume podieľali, preto nemôžme považovať za reprezentatívnu a názory respondentov plnia skôr informatívnu funkciu.

Prístup spoločnosti k imigrantom

Zatiaľ čo experti boli vo výskume dotazovaní na názor a prístup spoločnosti k imigrantom všeobecne, samotní imigranti mali zhodnotiť prístup, s ktorým sa ako cudzinci stretávajú v praxi, a to na škále veľmi negatívny – negatívny – neutrálny – kladný – veľmi kladný – nedokážem posúdiť.

Prístup spoločnosti k imigrantom

Experti – otázka (4a): Ako by ste popísali názor a prístup spoločnosti k imigrantom všeobecne?

Imigranti – otázka (Q23): Ako by ste popísali názor a prístup majoritnej spoločnosti, s ktorým sa stretávate, k Vám ako človeku s pôvodom mimo ČR?

Viac než štyri pätiny expertov pokladajú názor majority na imigrantov za negatívny až veľmi negatívny a len malá časť vidí tento postoj ako neutrálny (14,3 %) alebo kladný (3,6 %). Navyše je znateľné zhoršenie oproti situácii pred piatimi rokmi, kedy postoje spoločnosti vnímalo neutrálne až 43,8 % expertov a veľmi negatívne len 5,4 % (oproti 32,1 % v súčasnosti). Skúsenosti samotných migrantov však tento trend nepotvrdzujú, keďže najväčšia časť opýtaných (42,2 %) sa stretáva s neutrálnym postojom majority a viac než tretina ho dokonca pokladá za kladný alebo veľmi kladný. V priebehu posledných pät rokov dokonca mierne poklesla veľmi negatívna a neutrálna skúsenosť v prospech pozítívnej.

Bariéry na trhu práce
Väčšina respondentov z radov imigrantov, ktorí uviedli, že by pri získaní zamestnania čelili bariéram, pokladá za jeden z hlavných problémov nedostatočnú znalosť češtiny. Viac než tretina označila inštitucionálne a legislatívne prekážy a 30 % vidí problém v diskriminačnom prístupe väčšinovej spoločosti. Rovnako z pohľadu expertov je čeština najčastejšie zmieňovanou bariérou (88,4 %), nasledovaná nedostatočným vzdelaním a sociálnymi, kultúrnymi a náboženskými normami. Práve posledná zmienená prekážka však figuruje len minimálne v názoroch samotných imigrantov.

Bariéry vstupu na trh práce

Experti – otázka (6a): Ktoré babriéry podľa Vášho názoru najviac bránia imigrantom všeobecne vo vstupe na trh práce?

Imigranti – otázka (Q18): Čo by Vám najviac bánilo v získaní práce, ktorú chcete?

Expertom bola ďalej položená otázka (2b): „Vyžadujú podľa vašich skúseností sami imigranti v ČR zlepšenie svojej integrácie na trhu práce?“. Aj keď väčšina respondentov (57,1 %) odpovedala kladne, až 42,9 % opýtaných má za to, že migranti sú so svojou situáciou spokojní, resp. o žiadne zmeny neusilujú. Na druhú stranu až 84,3 % migrantov uviedlo aspoň jednu oblasť, kde by zmenu uvítali, čo implikuje ich značnú nespokojnosť s celkovou situáciou.

Prekonávanie bariér na trhu práce

Migranti i experti mali ďalej možnosť zvoliť nimi preferovaný spôsob prekonávania bariér na trhu práce. Zpomedzi ponúknutých možností medzi obidvomi skupinami respondentov dominuje špecifická politika štátu (napr. cielené programy predškolského vzdelávania a informačné kampane). Zatiaľ čo experti túto možnosť uviedli najčastejšie (65,2 %) spolu s aktivitami nevládnych neziskových a cirkevných organizácií (57,1 %), u migrantov prevažuje len mierne oproti pasívnemu postoju „vôbec nezasahovať“ (41,7 % a 36,7 %).

Spôsoby prekonávania bariér na trhu práce

Experti – otázka (7): Akým spôsobom je možné podľa Vášho názoru najlepšie prekonávať bariéry, ktorým na trhu práce imigranti čelia a napomôcť ich integrácii na trhu práce?

Imigranti – otázka (Q19): Aké aktivity by Vám najviac pomohli pri prekonávaní prekážok, ktoré Vám bránia v získaní práce, ktorú chcete?

Požadované zmeny a zodpovedné inštitúcie

O preferenciách migrantov a o ich celkovej spokojnosti so životom v ČR vypovedá okrem iného otázka týkajúca sa 3 oblastí, kde by privítali zmeny. Veľká väčšina expertov má za to, že by migranti privítali zmeny v oblasti zamestnávania (71,9 %) nasledovanej administratívnymi náležitosťami pobytu v ČR (59,4 %). V skutočnosti sú to i medzi samotnými cudzincami najčastejšie zmieňované oblasti, no v opačnom poradí a frekvencia týchto odpovedí je navyše podstatne nižšia (30,1 % a 39,8 %). V otázke prijatia a prístupu spoločnosti sa experti takmer presne trafili do početnosti odpovedí migrantov. Prístup k zdravotnej starostlivosti či sociálnemu zabezpečeniu sú pre cudzincov menej problémovými oblasťami, ako sa dalo očakávať. Naopak výrazne podcenenými oblasťami sú kultúrne, spoločenské a náboženské vyžitie, účasť na politickom procese a zastúpenie v odboroch, ktoré migranti uviedli priblližne v 10 % prípadov.

Oblasti, kde by imigranti uvítali zmeny

Experti – otázka (2b): Vyberte tri oblasti, v ktorých by podľa Vašich skúseností sami imigranti v ČR najviac uvítali zmeny.

Imigranti – otázka (Q20): Vyberte tri oblasti, v ktorých by ste najviac uvítali v ČR zmeny.

V náväznosti na oblasti verejnej politiky a spoločenského života, kde by migranti požadovali zmeny, v dotazníkoch nasledovala otázka, cieľom ktorej bolo identifikovať inštitúcie zodpovedné za zahájenie týchto zmien z pohľadu imigrantov. Na prvej priečke sa jednoznačne umiestnila vláda Českej republiky (78,3 % migrantov a 84,4 % expertov). S väčším rozdielom nasleduje Európska komisia a inštitúcie EU všeobecne, ku ktorým sa priklonila viac než polovica respondentov z oboch skupín. Treťou najčastejšie označovanou možnosťou sú zhodne miestne samosprávy (41 % migrantov a 45,3 % expertov). Zatiaľ čo až 40,6 % expertov má za to, že migranti vidia vlastnú etnickú či národnostnú skupinu na čele spomínaných zmien, medzi migrantmi sa k tomuto názoru priklonilo len 8,4 % respondentov. Migranti oproti názoru expertov prikladajú vo všeobecnosti väčšiu váhu organizáciám združujúcim zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré označil aspoň každý desiaty respondent.

Inštitúcie zodpovedné za požadované zmeny

Experti – otázka (2c): Vyberte tri inštitúcie, ktoré podľa Vašich skúseností samotní imigranti v ČR považujú za zodpovedné za iniciáciu týchto zmien.

Imigranti – otázka (Q21): Vyberte tri inštitúcie, ktoré považujete za zodpovedné za zahájenie týchto zmien.

Preferovaný prístup vo verejných politikách

Respondenti boli ďalej dotazovaní na prístup, ktorí je migrantom vo verejných politikách najbližší.  Zatiaľ čo migranti jednoznačne preferujú princíp rovného zaobchádzania (68,7 %), experti uprednostňujú uplatňovanie zvláštneho prístupu (45,3 %), ktorý berie do úvahy špecifické potreby cudzincov (napr. jazykové kurzy adpod.). Viac než každý tretí expert by však taktiež uprednostnil rovný prístup. Experti by v 15,6 % prípadoch zvolili prístup pozitívnej diskriminácie, no len málo samotných migrantov (3,6 %) ho považuje za optimálny.

Preferovaný prístup vo verejných politikách

Experti – otázka (2d): Vyberte princíp uplatňovaný vo verejných politikách, ktorý podľa Vašich skúseností samotní imigranti v ČR preferujú.

Imigranti – otázka (Q22): Vyberte pricníp, ktorý je Vám osobne najbližší (ktorý preferujete).

Dotazník

Dotazník Immigrant integration survey 2015: Immigrant opinion survey (česká verze, všechny jazykové verze)

Vedoucí výzkumu

Martin Guzi, Ph.D.
Štěpán Mikula
Viz složení týmu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.